Veri sorumlusu Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgilendirme'yi, temsilcilerimiz tarafından gerçekleştirilen ziyaretler sırasında kişisel verilerini toplamakta olduğumuz sağlık meslek mensuplarının dikkatine sunmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi ne şekilde işlediğimiz, kimlere aktardığımız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda i şburada bilgilendirilmektesiniz.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sorumlusu; Levent Mahallesi, İş Kuleleri, Kule 2, 4. Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Gensenta")’dir. Veri sorumlusu olmamız, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak sorumlu olduğumuz anlamına gelmektedir.

2. Gensenta Hangi Kişisel Verilerinizi Toplamaktadır?

"Kişisel veri," kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Tarafımızdan toplanan kişisel verileriniz; ad, soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, çalıştığınız kurum ve birim, çalıştığınız il ve ilçe, uzmanlık alanınız ile yan dalınız, unvanınız ve doğum tarihiniz gibi verileri içermektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Toplamaktayız?

Kişisel verilerinizi aşağıda yer alan amaçlarla toplamaktayız:

 • Gensenta temsilcileri tarafından düzenlenen ziyaretlerin kayıtlarının tutulması,
 • Gensenta tarafından gerçekleştirilen ve/veya sponsor olunan bilimsel, eğitsel ve tanıtım toplantılarına katılımınızın sağlanması amacıyla ilgili başvuru ve giriş de dahil olmak üzere tüm işlemlerin yapılması ve Sağlık Bakanlığı'na bu doğrultuda gerekli bildirimlerin yapılması,
 • Onay vermeniz halinde, bilimsel değeri olan ve bilimsel içerikli yazı, bilgi ve belgelerin paylaşılması da dahil Gensenta tarafından yürütülen çeşitli tanıtım faaliyetleri kapsamında telefon, e-posta, dijital kanallar ve diğer her türlü iletişim vasıtası ile sizinle iletişime geçilmesi
 • Şirketimiz Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nce tarafınıza yapılan her biri KDV dâhil parasal değeri o tarihte yürürlükte olan aylık brüt asgarî ücretin % 10’unu aşan değer aktarımlarının 3 Temmuz 2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuz gereği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirilmesidir.

4. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

Kişisel verilerinizi, temsilcilerimizin ziyareti sırasında kendileri ile paylaşarak sağlamaktasınız.

Kişisel verilerinizi toplamaya ilişkin olarak hukuki sebebimiz, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili kılavuzlar da dahil olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan her türlü hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, toplantılara katılımınızın ve değer aktarımlarının sağlanması amacıyla sizinle kurduğumuz sözleşmelerin ifa edilmesi için veri işlemenin gerekli olmasıdır. Sizinle iletişim kurmamıza onay vermeniz halinde ise veri işleme dayanağı açık rızanız olmaktadır.

5. Kişisel Verilerinizi Hangi Üçüncü Kişiler ile Paylaşmaktayız?

Kişisel verilerinizi, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, her durumda Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde bulunan şartlara uygun olarak birtakım üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda,

 • Gensenta'nın yurtiçinde ve yurtdışında bulunan grup şirketleri, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile sistemlerin merkezileştirilmesinin sağlanması amacıyla ve sunucuların yurt dışında yer alması sebebiyle hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla zorunlu meşru menfaatimiz amacıyla paylaşmaktayız.
 • Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na mevzuat uyarınca gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na aktarmaktayız.
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgilerin söz konusu kurum ve kuruluşlara aktarmaktayız.
 • Pazar araştırma amaçlarıyla pazar araştırma şirketleri ile paylaşmaktayız.
 • Sizinle iletişime geçmemize onay vermeniz halinde, sizlerle iletişime geçmemiz amacıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak her türlü gerekli güvenlik tedbirinin alınmasını sağlayarak elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşmaktayız.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Gensenta tarafından verilerinizin veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde Levent Mahallesi, İş Kuleleri, Kule 2, 4. Levent Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da gizlilik@gensenta.com.tr adresine e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunarak her zaman;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmiş ise bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amaçların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda, (i) ad soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, (ii) T.C. kimlik numarası, (iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yer adresi, (iv) var ise bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası, (v) talep konusu bulunması zorunludur.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz bize ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

7. İletişim Onayını Nasıl Geri Alabilirsiniz?

Sizinle iletişime geçmemiz amacıyla onay vermiş olmanız halinde, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca, onayınızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz. İletişim izninizin iptali için gizlilik@gensenta.com.tr adresine e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunabilirsiniz.